zpět

Nakládání s osobními údaji členů střediska

Souhlas po dobu členství

Vyplněním a podpisem přihlášky dává rodič (zákonný zástupce) mladšího členaspolkuJunák – svaz skautů a skautek ČR, sídlem v Praze, IČO 00409430(dále jen Junák) a [identifikace střediska – název, IČO] jako společným správcům osobních údajů (dále jen Správci) souhlas se zpracovávánímsvých osobních údajů a osobních údajů člena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajůa o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jenZákon) a to po dobu členství příslušného člena v Junáku. Správci mohou některé osobní údaje zpracovávat i po dobu delší, pokud povinnost zpracovávat tyto údaje i po skončení členství ukládá Správcům závazný právní předpis. Správci osobní údaje zpracovávajív rozsahu nezbytném provýkon oprávněné činnosti spolku, a to konkrétně pro následující účel:

 • 1) zajištění výchovné práce a oddílové, případně i další obdobné činnosti jednotek Junáka (dále jen Činnost),
 • 2) evidence členů, kdy členství je zákonný právní vztah mezi fyzickou osobou, Junákem a jeho příslušnou organizační jednotkou (která je pobočným spolkem Junáka ve smyslu Občanského zákoníku); Junák své členy eviduje mimo jiné kvůli výběru členských příspěvků,
 • 3) kontaktování člena a jeho rodičů nebo jiných zákonných zástupců při zajištění Činnosti,
 • 4) evidence účastníků akcí pořádaných Junákem či jeho organizační jednotkou,
 • 5) naplňování poslání mimo jiné tím, že Junák svým členům nabízí náležité vzdělávání, odpovídající jejich pozici v organizaci, informuje je o připravovaných akcích a projektech, výchovných nástrojích, publikacích a vybavení, a propaguje svou činnost,
 • 6) poskytnutí údajů požadovaných po Junáku orgány veřejné správy při čerpání finančních prostředků z jejich rozpočtů nebo při plnění povinností vyplývajících z právních předpisů. Správci zpracovávají o každém členovi tyto osobní údaje:
 • a) identifikační údaje – jméno, příjmení, rodné číslo, údaj o pohlaví, trvalé bydliště, fotografie;
 • b) kontaktní údaje – kontaktní adresa, telefon, e-mail a další obdobné údaje;
 • c) údaje o činnosti v Junáku;
 • d) podobizny, obrazové snímky, obrazové a zvukové záznamy (tedy fotografie a videa), vznikající při dokumentaci činnosti;
 • e) údaje o zdravotním stavu, další údaje související s činností člena – plavecké, tělesné a jiné schopnosti a dovednosti, zdravotní pojišťovna, škola a podobné údaje;
 • f) údaje o rodičích či zákonných zástupcích – jméno, příjmení, titul, kontaktní adresa, telefon, e-mail, profese a podobné údaje;
 • g) údaje o náboženském přesvědčení členů v odůvodněných případech.

  Správci zpracovávají i údaje o zdravotním stavu, které Zákon označuje jako „citlivé údaje“. Jedná se o údaje nezbytné pro posouzení zdravotního stavu člena pro účast na Činnosti Junáka, slouží k preventivní ochraně zdraví člena a též jako informace pro ošetřujícího lékaře. V odůvodněných případech dále Správci zpracovávají i údaje o náboženském přesvědčení členů, které jsou rovněž citlivými údaji. Citlivé údaje mají k dispozici pouze činovníci přímo se podílející na aktivitách člena v Junáku a jsou zpracovávány výhradně po dobu členství. Pro zpracování citlivých údajů potřebuje Junák výslovný souhlas, tento souhlas může být kdykoliv odvolán.

  Souhlas po skončení členství

  Pokud rodič nezaškrtl příslušné políčko uvedené na přihlášce, dává rodič (zákonný zástupce) člena vyplněním a podpisem této přihlášky Správcům souhlas se zpracováváním svých osobních údajů a osobních údajů člena v rozsahu bodůa) až d)výše a to po dobu, po kterou budou tyto údaje relevantní ve vztahu k níže vymezeným účelům, nejdéle však po dobu50 let po skončení jeho členství v Junáku. Správci budou zpracovávattyto osobní údaje za účelem:

 • 1) obnovení údajů o členství příslušného člena v Junáku, pokud se člen rozhodne do Junáku znovu vstoupit,
 • 2) informování bývalého člena o akcích organizovaných Junákem nebo jeho organizačními jednotkami,
 • 3) ochrany oprávněných zájmů Junáka a jeho organizačních jednotek.

  Podmínky zpracování a informace o zpracovávání

  Zpracování osobních údajů v Junáku je dále upraveno Směrnicí pro nakládání s osobními údaji a dalšími vnitřními předpisy, aby tak byla zajištěna jejich ochrana před zneužitím. Správci mohou v přiměřeném rozsahu a v souladu s účelem zpracovávání osobních údajů zveřejnit osobní údaje členů, kteří vykonávají funkce v Junáku nebo jeho jednotlivých organizačních jednotkách, či se o ně ucházejí. Osobní údaje mohou být zpracovávány kromě Správců i jimi pověřenými zpracovateli, a to za použití manuálních a automatizovaných způsobů zpracování. Osobní údaje mohou být dále zpřístupněny všem organizačním jednotkám Junáka,uvedeným v rejstříku spolků u Městského soudu v Praze (dostupný také na www.justice.cz), přičemžbudou zpřístupněny pouze těm činovníkům Junáka, kteří je potřebují pro výkon své funkce. Rodič či zákonný zástupce je povinen o členovi poskytnout úplnéa pravdivé údaje identifikační a kontaktní, relevantní údaje o zdravotnímstavu a identifikační a kontaktní údaje o alespoň jednomz rodičů či zákonném zástupci. Poskytnutí těchto údajů je nezbytné pro činnost Správců ve vztahu k členovi po dobu členství příslušného člena v Junáku. V případě neposkytnutí těchto údajůčlen nemůže být přijat. Poskytnutí ostatních osobních údajů jedobrovolné. Souhlas s bodem d) je možné odvolat pro konkrétní záznam či obecně. Na základě písemné žádosti je Junák povinen poskytnout členovi(případně za něj jeho rodiči, či zákonnému zástupci) informaceo osobních údajích o něm zpracovávaných, a to jednou za kalendářnírok bezplatně, jinak kdykoli za přiměřenou úhradu. Pokud se rodič či zákonný zástupce domnívá, že jakýkoli Správce, zpracovatel či další příjemce provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se Zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: (i)požádat Správce, zpracovatele či dalšího příjemce o vysvětlení; (ii) požádat, aby jakýkoli Správce, zpracovatel či další příjemce odstranil takto vzniklý stav; (iii)obrátit se s podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů; nebo (iv) požadovat opravu osobních údajů v souladu se Zákonem.

 •   
  Kontakt | Přidejte se | HRY | Hranostaj | Skautská křižovatka | RSS | Červené Pečky | Přístupy: za týden, dnes, online